CONTRACTUELE VOORWAARDENI.PARTIJEN

PHARMANOVEA is de site voor verkoop online van apotheek VIVEPHAR SPRL, rue Pierre Michaux, 70 te 4683 VIVEGNIS.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving is PHARMANOVEA geregistreerd bij het College van Apothekers van België en het Agentschap voor Geneesmiddelen.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving mag PHARMANOVEA slechts producten afleveren die te verkrijgen zijn zonder voorschrift .
Ongeacht het land van levering van producten zal PHARMANOVEA alleen geneesmiddelen afleveren die in België verkocht worden zonder voorschrift
In geen geval kan PHARMANOVEA of VIVEPHAR aansprakelijk worden gesteld voor de niet naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn in het ontvangende land.
Bovendien, voor redenen uit voorzorg van het gebruik verkoopt PHARMANOVEA alleen producten die niet moeten bewaard worden in de koelkast.
De klant is iemand die, ongeacht het land van verblijf, een bestelling doet via de site van PHARMANOVEA.
Hij verbindt er zich toe alleen producten te bestellen die zonder medisch voorschrift worden afgegeven in het land waar hij woont.
De bestelde producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klanten of ontvangers waarvan de naam is verwezen naar het afleveradres.
Het is verboden aan de klant of de geadresseerde om een dure gedeeltelijke of totale verkoop van dergelijke producten te ondernemen bij een derde partij.
De opdrachtgever is wettelijk bevoegd.
Hij aanvaardt om persoonlijke gegevens te verstrekken voor verkoop op afstand.
Hij moet zijn persoonlijk alsook het leveringsadres, e-mail adres, telefoon en GSM nummer meedelen.
Hij kan ook wijzen op zijn eigen belangen en dit op een willekeurige manier uitsluitend opdat PHARMANOVEA beter zijn berichten zou kunnen richten op basis van zijn verwachtingen.
Hij kan ook toestemmen, maar zonder verplichting, naar het sturen van een “news letter” uitgegeven door PHARMANOVEA bijzonder voor haar promotionele acties en kan ook verklaren dat hij de aanbiedingen wenst te ontvangen van andere geselecteerde partners van PHARMANOVEA.

II. OMVANG VAN DE VOORWAARDEN

De huidige contractuele voorwaarden zijn van toepassing op transacties tussen
PHARMANOVEA en haar klanten.
Er kan niet van afgeweken worden.
Ze zijn een integraal onderdeel van elke bestelling.
De klant erkent nota te hebben genomen op het moment van de bestelling van deze contractuele voorwaarden.
Hij aanvaardt ze uitdrukkelijk zonder voorbehoud.
Een gewone bevestiging van bestelling past deze toe.

III. COPYRIGHT

PHARMANOVEA site is beschermd door Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.
Dit is zo bij dergelijke contractuele bepalingen.
Er kunnen dus geen kopieën, aanpassingen, investeringen naar een andere site of publicaties in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van PHARMANOVEA.

IV. TOEGEPAST RECHT

De contractuele relatie tussen de klant en PHARMANOVEA zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen van de Belgische wet.
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België) uitsluitend bevoegd.
Bij de bestelling geeft de klant uitdrukkelijk zijn akkoord voor de keuze van de juridische domicillie voor deze rechtbanken.

V. REGELS VOOR BESTELLINGEN

Alle informatie die door de klant gegeven wordt bij de bestelling betreft alleen deze laatste.
PHARMANOVEA is niet verantwoordelijk voor fouten die de klant kan oplopen, zoals het
adres van de ontvanger van de bestelling, zoals de vertraging in de levering of zelfs het niet leveren van de bestelde producten.als gevolg van haar fouten.
De bestelling wordt bewezen als de aard en inhoud door het automatische registratie-systeem.
Na ontvangst van de bestelling, bevestigt PHARMANOVEA deze aan haar klant volgens de leveringsovereenkomst, dit door het sturen van een bericht naar het e-mail adres dat opgegeven werd door de klant.
Het is slechts op dat moment dat er een contractuele relatie tussen partijen is en dat de verkoop wordt gesloten.
Als de bestelde producten niet onmiddellijk kunnen worden afgeleverd zal PHARMANOVEA de klant per e-mail de leveringstijd bevestigen.
Indien deze termijn aan klant niet voldoet, kan deze de bestelling wijzigen of annuleren.
De klant verbindt er zich toe te betalen na ontvangst van de bestelde producten inbegrepen alle belastingen, heffingen en huidige en toekomstige rechten met betrekking tot de ontvangst van haar producten.
PHARMANOVEA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze procedures en diverse betalingen die alleen voor rekening van de opdrachtgever zijn.
PHARMANOVEA zal systematisch de bestelling weigeren en zal deze niet per e-mail bevestigen indien er eerder reeds een betalingsprobleem is geweest of een klant van wie de insolventie is berucht.
Ze zal eveneens de bestelling weigeren van een unemancipated minderjarige of een persoon die niet wettelijk in staat is tenzij uitdrukkelijk aanvaard door een persoon die het beheer van de activa van de klant op zich neemt (beheerder etc…).

VI. PRODUCTEN FICHES

PHARMANOVEA biedt op haar website alle informatie die vereist is bij normaal gebruik van de te koop aangeboden producten.
Product foto's zijn alleen ter informatie verstrekt en geen geschil kan worden ingeroepen
door de klant in geval van verschillen betreffende het inhoudend of de inhoud van het product van de foto op de site.
Daarnaast erkent de klant dat de records op de website gepubliceerd slechts indicatief zijn en dat de instructies die door de farmaceutische fabrikant van het product en de bijbehorende zorgvuldig moeten gelezen worden.
In het kader van geneesmiddelen erkend als zodanig door het Belgisch Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheid is er een link naar de volledige record van de fabrikant en opent een PDF-bestand op de servers van het agentschap (http:/ / Www.fagg-afmps.be)

In overeenstemming met artikel 29 van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009, waarin instructies voor apothekers worden gegeven, kunnen verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik niet worden hervat, behalve in geval van wanbetaling.

VII. GARANTIE

De wettelijke garantie voor consumptiegoederen die een professionele verkoper niet nakomt aan een consument die koopt voor privégebruik is twee jaar. Deze garantie is niet van toepassing op onmiddellijke consumptiegoederen. Producten waarvan de vervaldatum is verstreken, zijn niet inbegrepen.

De klant kan telefonisch contact opnemen met de klantenservice op het nummer +32 (0)2642218 tussen 8u en12u en 13:30u en 16:30u, of via het emailadres info@pharmanovea.com.

VIII. REGELS VOOR LEVERING

De bestelde producten worden geleverd door PHARMANOVEA naar het afleveradres dat doorgegeven wordt door de opdrachtgever binnen de één of twee werkdagen en dit volgens de bestemming.
Een tab "Levering" op de site van PHARMANOVEA geeft de bijzonderheden aan van eventuele leveringstermijnen.
De levering wordt uitgevoerd door BPost, Mondial Relay of enig ander bedrijf die dit op de gewenste tijd kan doen.
Klant kan geen uitkering eisen bij PHARMANOVEA in geval van een late levering.
Verzendkosten blijven ten laste van klant en zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs door PHARMANOVEA voor het bestelde product.
De leveringstarieven zijn ook beschikbaar in de tab "Levering" van de PHARMANOVEA site.
Ze zijn slechts van indicatieve aard.
De leveringstarieven zijn die welke gelden op de dag van aflevering.
Indien, in het bijzijn van de transportondernemer, klant of ontvanger de gelijkvormigheid en de goede staat van het geleverde product niet controleert en niet nakijkt of de bijsluiter van de fabrikant aanwezig is, zal PHARMANOVEA geen enkele verantwoordelijkheid dragen en de prijs zal verschuldigd zijn zelfs indien er één of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn.
In dit geval moet de opdrachtgever of de ontvanger onmiddellijk de nodige voorbehouden maken aan de vervoerder aanwezig op het moment van de aflevering of, indien er geen klant of ontvanger bij aflevering door de vervoerder, de persoon aan wie het pakket overhandigd wordt.
Dit moet worden vermeld door de vervoerder of de persoon die het pakket afleverd , in welk geval de terugkeer van defecte bestelling ten koste van de PHARMANOVEA blijft.

VIII. HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om het vigerende contract binnen de veertien dagen te herroepen, en dit zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen bestemmeling (niet de leveringsfirma), fysiek bezitgenomen heeft van de bestelling.

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wordt de herroepingstermijn verkort tot de duur voorafgaand aan de verzending door onze apotheek. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen kunnen, eens verzonden, dus niet worden teruggenomen, tenzij in geval van wanbetaling.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • 1. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • 2. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

De goederen zullen teruggestuurd op kosten van de klant en onder zijn verantwoordelijkheid samen met de leveringsbon naar Vivephar Sprl rue Pierre Michaux, 70-4683 Vivegnis (België).
In dit geval zal PHARMANOVEA de door de klant betaalde bedragen terugstorten (met uitzondering van de verzendkosten), zonder rente of extra kosten.
Als de eerste leveringskosten werden gedragen door PHARMANOVEA, zullen deze worden afgetrokken van het terugbetaalde bedrag aan klant.
PHARMANOVEA zal klant vergoeden binnen een periode van maximaal één maand vanaf de datum van ontvangst door PHARMANOVEA van de teruggestuurde goederen.

Dit recht is niet van toepassing op goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen en op verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die door de consument zijn ontzegeld. na levering. We passen artikel 25, zesde streepje 17 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 toe: "De ingezonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen niet worden teruggenomen, behalve in geval van wanbetaling, indien nodig".

U moet ons op de hoogte brengen van uw beslissing door ons vóór het verstrijken van de termijn het standaardformulier voor herroeping (link) toe te sturen. U kunt deze beslissing ook tot uitdrukking brengen door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin uw wens tot intrekking wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld door een brief gericht aan Vivephar Sprl, rue Pierre Michaux, 70-4683 Vivegnis (België).

IX. NIET ONTVANGEN PRODUCTEN

De vervoerder, in overeenstemming met PHARMANOVEA, verbindt zich ertoe, bij afwezigheid van de klant om tot maximum 3 keer bij deze langs te gaan.
Daarna zal het product worden teruggestuurd naar PHARMANOVEA die meteen de ontvanger op de hoogte stelt via e-mail.
De klant kan een bijkomende levering aanvragen, maar dit op eigen kosten, zelfs als de eerste verzending gratis was.

X. PRIJS

De aangeduide prijs van de "producten" omvat de transportkosten niet.
De uiteindelijke prijs is deze die voorkomt in de bevestiging per mail.
De prijs is inclusief taksen en Belgische BTW.
Hij wordt uitgedrukt in euro en kan te allen tijde gewijzigd worden door PHARMANOVEA maar

toch worden de producten in rekening gebracht op basis van de tarieven van kracht op het moment
van bestelling.

De weergegeven afgeprijsde prijzen zijn de officiële prijzen die in de apotheek worden toegepast.

XI. BETALING

Betaling in contanten door één van de middelen die voorgesteld worden door PHARMANOVEA op haar website de dag van de bestelling.
Het is de financiële instelling die de betaling bevestigd die de klant beschermd tegen frauduleuze betaalmiddelen, met name als gevolg van het misbruik door hackers.
De bestelling wordt automatisch geannuleerd en de klant verwittigd via e-mail indien de beveiligde bankinstelling weigerd om de betaling uit te voeren.
Het bedrijf dat de betaling uitvoerd, is als enige verantwoordelijk voor de automatische verwerking van informatie met betrekking tot de bestelling, deze geautomatiseerde verwerking heeft als doel de strijd tegen creditcardfraude tegen te gaan.
De niet geleverde gegevens door de klant met betrekking tot de betaling van een bestelling verhindert de transactie.
Trouwens, PHARMANOVEA licht de klant in dat elk frauduleus gebruik van een bankkaart of
coördinaten met betrekking tot de opdracht in verband met deze onbetaalde als doel kan hebben dat dit incident opgeslagen wordt in een bestand bij de financiële inrichting.

XII. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De verantwoordelijkheid van de partijen wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Federaal en Communautair Waals Gewest alsook door deze contactuele overeenkomst.
De verplichtingen van PHARMANOVEA zijn geen resultaatsverplichtingen, maar een verplichting van middelen.
De verantwoordelijkheid van PHARMANOVEA kan onmogelijk worden betrokken bij de volgende gevallen, in aanvulling op de reeds genoemde voorgaande artikelen:
- Voor eventuele wijzigingen van producten door de fabrikanten tussen het moment van de bestelling en de levering
- Voor het eventuele ongemak, schade of vertraging als gevolg van het gebruik van het internet, zoals een verbreking van de service, het binnendringen van een computer virus of een ander voorval van overmacht naar Belgisch recht en Europese en Belgische wetgeving jurisprudentie.
- Voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zijn van misbruik of
storing van de in de handel gebrachte producten
- Voor eenvoudige fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgs-maatregelen genomen in de presentatie van producten. Ze is beperkt tot die van de "goede vader" onder de wet-en Belgische rechtspraak.
- Voor het misbruik door de klant of ontvanger van de verkochte goederen. Geen enkele verantwoordelijkheid kan worden weerhouden ten opzichte van PHARMANOVEA over de mogelijke bijwerkingen in verband met het slechte gebruik van de verkochte producten, in geval van twijfel over het gebruik van het product, moet de klant of de ontvanger zijn eigen verantwoordelijkheid op zich nemen en het advies van een arts inroepen.


XIII. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zelfs in het geval van verborgen gebreken van de geleverde producten is de verantwoordelijkheid van PHARMANOVEA en VIVEPHAR beperkt tot het bedrag van de prijs van de bestelling.
Dit is de prijs op de datum van verkoop, hetzij de e-mail van ontvangst van de bestelling verzonden door PHARMANOVEA aan de klant.
PHARMANOVEA of VIVEPHAR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-
naleving van de voorschriften en wetten van kracht in het ontvangende land, in het bijzonder
indien de geleverde producten die niet onderworpen zijn aan een verplichting om een voorschrift voor te leggen volgens de Medische Belgische wet zou worden onderworpen aan deze eis in het land van levering.
Uiteraard geeft de klant persoonlijke informatie over zichzelf of de ontvanger essentieel voor de succesvolle afronding van de verkoop op afstand.
Zonder deze informatie kan de bestelling niet worden gevalideerd.
In overeenstemming met het Belgische recht, moet het bedrijf de toestemming hebben van de betrokkene voor het verzamelen van de persoonsgegevens.
Door het aanvaarden van deze contractuele voorwaarden, geeft de klant uitdrukkelijk zijn akkoord wetende dat de collecte uitgevoerd wordt volgens een wel bepaald en wettelijk doel.
Echter, opnieuw in overeenstemming met de Belgische wet, heeft men de verwerking van persoonsgegevens van klanten verklaard aan de Commissie voor de Bescherming van de Privacy.
Wordt eraan herinnerd dat de opdrachtgever het recht op toegang heeft, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen van gegevens die hem betreffen.
Hij kan beroep doen op PHARMANOVEA om deze formaliteiten uit te voeren.
Zowel PHARMANOVEA als VIVEPHAR verbinden er zich uitdrukkelijk toe om geen enkele informatie betreffende één van haar klanten te bezorgen aan een derde, tenzij de vraag van de klant zelf komt .

XIV. WIJZIGINGEN IN WET EN JURISPRUDENTIE

Indien één van de clausules van dit contract als nietig wordt beschouwd door het feit van een wijziging in de wetgeving, reglementering of jurisprudentie, zullen de overige clausules van toepassing blijven, de nietige clausule wordt gewijzigd door de facto wetgeving of jurisprudentie als zodanig van toepassing in het contract.
De bestelling wordt dus niet als nietig beschouwd.
Het bedrijf verbindt zich ertoe om in redelijke omstandigheden van veiligheid en "goede vader" alle geautomatiseerde bestanden op te slagen in haar computer-systeem
Ze zullen worden beschouwd als een bewijs van de communicatie van bestellingen en betalingen
tussen de partijen.

XV. REGELING VAN GESCHILLEN

Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/ Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.